Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 37416.

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti (ďalej tiež „Oznámenie“) spoločnosti Gaudete s.r.o., so sídlom Horynova 2389/1, 149 00 Praha 4, IČO: 24679925, kontaktné tiež na info@top-crazy.cz (ďalej tiež „organizácia“) vytyčuje vzájomné práva a povinnosti organizácie ako správcu osobných údajov a fyzických osôb ako subjektu údajov v rámci realizácie ochrany osobných údajov, získaných tiež prostredníctvom online aktivít webu www.luciferlenses.sk (ďalej tiež „Web“), ktorého je organizácia prevádzkovateľom a právnych rokovania s Webom súvisiacich takto:

Úprava ochrany osobných údajov podľa tohto Oznámenia vyplýva zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v účinnom znení, zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v účinnom znení a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej tiež „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kedy v týchto právnych predpisoch môžete nájsť širší opis rozsahu práv a povinností pri ochrane osobných údajov.

Spracovávame a zhromažďujeme iba osobné údaje získané od Vás. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorú nám o sebe oznámite, alebo sú Vaším online konaním generované automaticky a na základe ktorých Vás možno identifikovať, najčastejšie meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, doručovacia adresa, ďalšie kontaktné údaje zahŕňajúce spravidla telefónne číslo, e- mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies a pod. Nepoužívame žiadne formy automatického rozhodovania vrátane Vášho profilovania.

Organizácia spracováva iba osobné údaje na konkrétne účely na základe právnych základov. Odovzdávame Vaše údaje iným (tzv. spracovateľom) len tak, aby sme mohli splniť naše vzájomné záväzky, teda napr. odovzdávame Vaše údaje Slovenskej pošte s.p., aby Vám mohla objednávku doručiť. Vaše údaje nepredávame nikam mimo EÚ.

Vaše osobné údaje spracovávame spravidla 10 rokov, najmä z dôvodu a spôsobom podľa archivačnej lehoty zákona o DPH alebo z dôvodu expirácie súhlasu, ak bol udelený.

Máte právo na informácie, zahŕňajúce tiež právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných u nás, právo na opravu nepresných údajov, právo byť zabudnutý výmazom Vašich osobných údajov, právo uplatiť obmedzenie spracovania zo zákonných dôvodov, právo na prenesenie svojich osobných údajov inam, námietku proti akémukoľvek spracovaniu a samozrejme tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak bol udelený. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akokoľvek, najvhodnejšie však na e-mailovej adrese: info@top-crazy.cz. Tým všetkým však nie je dotknuté Vaše právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov www.uoou.cz či uplatiť svoje práva na súde.

V prípade, že organizácia predá alebo kúpi akúkoľvek časť obchodného závodu či inú obdobnú majetkovú hodnotu, môže organizácia odovzdať či prijať Vaše údaje predpokladanému predajcovi či kupujúcemu takej majetkovej hodnoty a pokiaľ bude organizácia alebo niektoré jej časti prevzaté treťou stranou, budú údaje, ktoré organizácia alebo jej užívatelia či členovia majú, jedným z prevádzaných aktív.